PRIVACYREGLEMENT

In je Kern

Inleiding

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met je persoonsgegevens. Als je vragen hebt over het privacyreglement kun je hiermee terecht bij mij door een e-mail te sturen naar info@injekern.nl.

AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
In je Kern kan persoonsgegevens verwerken van websitebezoekers. Als je het contactformulier invult, een mail stuurt of persoonlijk contact opneemt verzamelt In je Kern persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, je voor- en achternaam, telefoonnummer en als de behandeling van start gaat ook adresgegevens en eventuele gegevens met betrekking tot je gezondheid.

Wat is het doel van het verzamelen van deze gegevens?
In je Kern verzamelt deze gegevens om met jou contact op te nemen als je daarom verzoekt, om afspraken te maken voor behandeling of door te verwijzen met jouw toestemming. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor de administratieve en financiële afhandeling van de geboden zorg.

Verantwoordelijkheid
De AVG kent twee typen verwerkers van persoonsgegevens: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Ik ben verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je met mij deelt voor het kunnen leveren van mijn diensten, zoals je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over je gezondheid.

Recht tot vergeten
Je mag mij ook vragen om jouw gegevens uit mijn omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laat ik je natuurlijk altijd weten waarom ik je gegevens niet kan wissen.

Recht tot inzage
Alle persoonsgegevens die ik van je verwerk, mag je inzien en aanpassen.

Gegevensverstrekking aan derden
Jouw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij anders vermeld of wettelijk noodzakelijk.

Waar blijft je informatie?
Alle data wordt bewaard binnen Nederland tenzij anders vermeld. Persoonsgegevens die nodig zijn voor een lopende behandeling blijven gedurende de behandeling bewaard tot maximaal twee jaar na de laatste afspraak.

Klacht indienen
Hoewel ik al het nodige doe om je privacy te borgen kan het zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt. Als je een klacht hebt kun je dit bespreken met mij. Ook kan je een klacht indienen via info@injekern.nl

Je bent ten allen tijde vrij om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie d.d 15-12-2021

In je Kern | Tel: 06-38175802 | info@injekern.nl