ALGEMENE VOORWAARDEN

In je Kern

Inleiding
Hieronder staat beknopt de belangrijkste informatie over de praktijkvoering van In je Kern.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de In je Kern en de opdrachtgever/ cliënt.

2. Aansprakelijkheid
Klankschaalmassages, klankreizen, voice healings, klankschalen & Reiki en soundhealing sessies of welke vorm van energetische healing/therapie dan ook, hierna te noemen ”sessies” is niet bedoeld als vervanging voor een behandeling uit de reguliere gezondheidszorg of een geneesmiddel. In je Kern heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Je maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van In je Kern en kan daarom geen aanspraak maken op vergoeding van schade die uit deelneming van gebruikmaking van de diensten van In je Kern voortvloeien.

3. Deelname en risico’s
Jij bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. gezondheidsklachten voor de behandeling.

Deelname aan sessies is op uw eigen risico. De opdrachtgever/ cliënt verklaart bij aanvang van een sessie dat hij bekent is met de contra-indicaties zoals vermeld op de website van In je Kern.

Aangeboden sessies door In je Kern zijn veilige activiteiten. Bij beoefening is het normaal dat oude klachten en emoties kunnen opspelen door de opheffing van energieblokkades. Het is te allen tijde verstandig naar je lichaam te luisteren en je grenzen niet te overschrijden.

4. Uitvoering van de overeenkomst
In je Kern zal de sessies naar best inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtgever/ cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van een sessie tijdig aan In je Kern worden verteld.

In je Kern is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever/ client verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Van een opdrachtgever/ cliënt kan een dossier aangelegd. Dit dossier beslaat algemene gegevens, aantekeningen van de behandeling/ evenementen. Indien gewenst kunt u hiervan een kopie opvragen. Zie ook het privacy beleid van In je Kern.

5. Klachten
Bij klachten over de praktijkvoering, neemt de opdrachtgever/ cliënt direct contact op met In je Kern. Meld schriftelijk uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de praktijkvoering bij In je Kern de klacht.

6. Wijziging of annulering
In je Kern heeft het recht opdrachten of sessies te wijzigen of te annuleren voor een belangrijke reden (bijvoorbeeld overmacht, plotselinge ziekte of onvoldoende aantal deelnemers). De deelnemers zullen onmiddellijk worden geïnformeerd. In geval van een annulering, worden betaalde deelnamekosten direct terugbetaald. Overige aanspraken met betrekking tot een afzegging zijn uitgesloten.

Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot 2 weken voor de startdatum van de opdracht 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij latere annulering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

7. Bij verhindering 1 op 1 sessie klankschaalmassage, klankreis, voice healing, klankschalen & Reiki
Kosteloos annuleren kan tot 48 uur van te voren. Daarna zal 100% van de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Je kunt verhindering telefonisch of per e-mail doorgeven. Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.

8. Bij verhindering evenement In je Kern
Tickets die zijn geboekt voor evenementen van In je Kern kunnen niet worden gerestitueerd bij verhindering. Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.  

9. Tariefwijziging(en)
In je Kern kan elk jaar haar tarieven aanpassen. Nieuwe tarieven worden vermeld op de website. Voorafgaand aan de sessie ontvang je een betaalverzoek en factuur. 

 

Versie d.d 12-05-2023